Аккорды BTS - First Love

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 24 Января 2017г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 654
Транспонировать - +
Emaj7 F# G#m (F#)

Нэ киогэ кусок 
Хан кёнэ чжари чжабын кальсэк piano 
Ориль чжок чжиб анэ кусок 
Хан кёнэ чжари чжабын кальсэк piano 

Кыттэ киокэ нэ кипода хвольщин то коттон 
Кальсэк piano кыгэ наль иккыль ттэ 
Ноль уроро помё тонгён эссоннэ 
Чжагын сонгарагыро ноль оруман чжиль ттэ 
"I feel so nice, mom I feel so nice” 
Кычжо сон кадон тэро кониттон конбан 
Кыттэн ноэ ыймирыль моллассоннэ 
Пара погиман эдо чжоаттон кыттэ 

Кыттэ киокэ чодынаккё мурёп 
Нэ кига ноэ кибода то кочжёттон кыттэ 
Кыторок тонгёнэттон ноль тынан щиамё 
Пэгок гаттон конбан кы ви мончжига ссаёгамё 
Панчи двэттон ни мосып кыттэдо моллассо чжи 
Ноэ ыйми нэга оди иттын хансан нон кы чжариль 
Чжикёссыни кырондэ 
Кыгэ мачжимаги твэль чжуль молланнэ 
Одэрон качжи ма you say.. 

“нэга ттонадо кокчжонын хачжима 
Нон сысыро чжаль энэль тэникка 
Ноль чоым маннаттон кыттэга сэнганна 
Онысэ ульччок коборённэ нига 
Ури квангенын мачим пёрыль ччикчжиман 
Чжольдэ нэгэ мианэ хачжима 
Оттон хёнтэродын наль тащи маннагэ твэль гоя 
Кыттэ пангапкэ тащи мачжа чжво" 

Кыттэ киокэ ккамакэ икко иссоттон 
Ноль тащи мачжухэттон ттэ ёллэ саль мурёп 
Осэкдо чжамщи тащи ноль оруман чжёчжи 
Кин щиган тона иссодо чжольдэ кобугам опщи 
Наль пада чжвоттон но 
without you there's nothing 
Сэбёгыль чжинасо турисо хамккэ маннын ачим 
Ёнвони нонын наэ соныль ночжи ма 
Надо тащи ноль ночжи аныль тэникка 

Кыттэ киокэ наэ щиптээ мачжимагыль 
Хамккэ пультэ воттон но кырэ хан чи апдо 
Бвэчжи антон кыттэ ульго, укко 
Нова хамккэёсо кы сунган чжоча 
Ичжэнын чуогыро 
Паксаллан оккэль пуёчжапко марэчжи 
На то исанын чинчча мотагэттаго 
Поги аго щиптон кыттэмада 
Гётэсо нон марэчжи 
Сэккя нонын чинчча халь су иттаго 
Кырэ кырэ кыттэ киокэ чжичиго панванэ ссоттон 
Чжоль манэ гипын суронэ ппачжёттон кыттэ 
Нэга ноль миронэго ноль маннан голь вонманэдо 
Нон кку кущи нэ гётыль чжикёчжи маль анэдо 
Кырони чжольдэ нонын нэ соныль ночжи ма 
Ту пон тащи нэга ноль ночжи аныль тэникка 
Наэ тансэн кыриго нэ сальмэ ккыт 
Кы модын голь чжикёболь ноиль тэникка 

Нэ киогэ кусок 
Хан кёнэ чжари чжабын кальсэк piano 
Ориль чжок чжиб анэ кусок 
Хан кёнэ чжари чжабын кальсэк piano
Наверх