Аккорды BTS - Mama

Добавлено: @romashka
Дата добавления: 24 Января 2017г.
Рейтинг:
0.0
Просмотров: 560
Транспонировать - +
Fm Ab Eb Cm

Time travel ичонюн нёнэ хэ 
Чумэ мичё омма хориттирыль чжолла мэчжи 
Аппа пандэдо мэиль таллёдыль ттэ 
Аран готачжи анко ттэво чжущин ккумэ чжогакбэ 
But моллачжи оммаэ кын потэми 
Пёльчё иннын чжирым гиль анин 
Пичжыль чжвин и ккумэ гиль 
(Always) мунчжээ money омонин кёльгук 
(Go away) тачжиро иль харо кащёссо 

Чжонхваро 
Тыннын оммаэ моксоринын сонмён хаго 
Кионнанын гон 
Кыттэ оммаэ конинами нэгэн пёнхвагу 
Чжон малло 
Ккок сонгоэя гэттаго кёльщимаго 
Кы тачжим анаро 
Чжигымэ адылло 

Hey mama 
Ичжэн нэгэ кидэдо твэ ончжэна ёпэ 
Hey mama 
Нэгэ акким опщи чжущёккиэ потим моги оккиэ 
Hey mama 
Ичжэн адыллэми мидымён твэ усымён твэ 
Hey mama 
Hey mama 

Hey mama 
I'm sorry mama 
Ханыль гатын ыне ичжэ арасо mama 

Hey mama 
So thanks mama 
Нэгэ пива сари твэочжу щёсо mama 

Киокэ mom? 
Муныдон хидинкы pc пан, пыродывэи рэсыторан 
Качжон виэ ту паль ттвинын пэтэран 
Щильпэнын сонгонэ омони омони 
Кырон ёльчжонгва сонщимыль пэво 
Wanna be wanna be 
Ичжэ надо орыни твэль ттэ 
Сэссагэ кын корыми твэоккиэ 
Ккочи твэо кыдэманэ ккоккири твэлькэ 
You walking on way way way 

Hey mama 
Ичжэн нэгэ кидэдо твэ ончжэна ёпэ 
Hey mama 
Нэгэ акким опщи чжущёккиэ потим моги оккиэ 
Hey mama 
Ичжэн адыллэми мидымён твэ усымён твэ 
Hey mama 
Hey mama 

Сэсаныль ныккигэ эчжун 
Кыдэга мандыро чжун сум 
Оныль ттара мундык 
То анго щипын пум 
Ттан ви кы муощи нопта харио 
Ханыль мит кы муощи нопта харио 
Очжик хана омма сони яксон 
Кыдэнын ёнвонан наманэ placebo 

I love mom 

Hey mama 
Ичжэн нэгэ кидэдо твэ ончжэна ёпэ 
Hey mama 
Нэгэ акким опщи чжущёккиэ потим моги оккиэ 
Hey mama 
Ичжэн адыллэми мидымён твэ усымён твэ 
Hey mama 
Hey mama 

Hey mama 
Ичжэн нэгэ кидэдо твэ ончжэна ёпэ 
Hey mama 
Нэгэ акким опщи чжущёккиэ потим моги оккиэ 
Hey mama 
Ичжэн адыллэми мидымён твэ усымён твэ 
Hey mama 
Hey mama
Наверх